Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Matinmonttu.fi

Rekisterinpitäjä

Matin Monttu Oy

Olavinkatu 45,

57100 Savonlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava

Tomi Nuora

myynti@matinmonttu.fi

Rekisterin nimi

Matinmonttu.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Rekisterin tietosisällöt

Rekisteri pitää sisällään Matin Monttu Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse rekisterinpitäjälle tiedoksi antamaansa tietoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matin Monttu Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai muille kumppaneille. Yksittäistapauksissa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot luovutetaan osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen asiakas pyytää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Matin Monttu Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon hallussamme olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Matin Monttu Oy ei siirrä hallussaan olevia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Titetoja voi luovuttaa yksittäistapauksessa kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Matin Monttu Oy:lle erikseen luvan toimia edellä mainitulla tavalla ja tietosuojavastaava sekä Suomen tietosuojaviranomainen ovat suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

Rekisterin suojaus

Matin Monttu Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta. Henkilörekisterin suojauksessa huomioidaan teknisen turvallisuuden sekä hallinnolliset että tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, yhteystiedoin varustettuna ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Matin Monttu Oy

Asiakasrekisteri

Olavinkatu 45

57100 Savonlinna

Oikeus tiedon korjaamiseen ja poistamiseen

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös velvoite omatoimisesti tarkastaa rekisterin tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytys

Matin Monttu Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse sitä lakiin perustuen sitä vaatii. Tiedot tuhotaan kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietojen säilyttämisessä huomioidaan lain määräykset sekä tapaukset, joissa toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää tietojen säilyttämistä tai joku muu taho on hakenut Suomen oikeudelta suojaamispäätöstä tiedoille.

Savonlinna 21.1.2022.